Sentinta_dobanda_Dosar 5399/300/2010

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile de fata avand ca obiect aplicare amenda civila-obligatia de face privind pe reclamantii FRA si FA si pe parata SC VOLKSBANK ROMANIA SA.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in sedinta publica de la 11.05.2010, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta si cand instanta, pentru a da posibilitatea reclamantilor sa depuna note scrise, a amanat pronuntarea pentru astazi 18.05.2010.
INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti la data de 19.02.2010 sub nr. 5399/300/2010, reclamantul FRA, reprezentat de avocat cu delegatie la dosar, a chemat in judecata pe parata SC VOLKSBANK ROMANIA SA, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna obligarea paratei la aplicarea dobanzii initiale de 5,95% asa cum a fost prevazuta in conventia de credit nr.             0090024/04.04.2007      , incepand cu data introducerii actiunii; recalcularea planului de rambursare a creditului conform nivelului ratei dobanzii de 5,95%; compensarea sumelor platite in plus de la data introducerii prezentei actiuni pana la recalcularea planului de rambursare; obligarea paratei la plata catre stat a unei amenzi civile stabilita pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei cat si la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata .
In motivarea cererii reclamantul a aratat ca in data de 04.04.2007 a incheiat cu paratul o conventie de credit prin care acesta i-a acordat un credit de 37.800 de Euro cu o rata a dobanzii de 5,95%/an, pentru o perioada de 300 de luni, pretul fix al creditului fiind determinant in semnarea conventiei de creditare si constituind cauza (scopul) actului juridic-conditie de fond si esentiala la incheierea contractului. Rata dobanzii fixe a constituit scopul mediat (causa remota), fiind motivul determinant al alegerii ofertei paratei.
Mai arata reclamantul ca, potrivit pet. 3 lit. a din conventie, rata dobanzii este de 5,95% /an, dobanda avand caracter fix, in sensul ca nu poate fi modificata pe toata perioada de creditare. Astfel, avand in vedere caracterul fix si nu variabil al ratei dobanzii, in conventie nu a fost necesar si nici nu s-a stipulat modul de calculare al dobanzii.
Totodata, reclamantul, prin avocat, arata ca la 6 luni de la semnarea conventiei, prin adresa nr. STF/90024 R – AR503230, parata i-a adus la cunostinta ca rata dobanzii fixate prin contract, la 5,95% se mareste la valoarea de 7,45%. Astfel, rata dobanzii a crescut cu peste 30%, rata totala lunara a ajuns de la 341 euro la 377 euro, iar valoarea totala a creditului a crescut de la 81,571 euro la 92,430 euro (o crestere de aproximativ 11.000 euro).
Reclamantul a mai invederat ca motivarea paratei pentru modificarea pretului creditului s-a referit la cresterea continua a indicelui de referinta EURIBOR cu aproximativ 1% cat si a costurilor bancare indirecte ( rezerva minima obligatorie, impusa de BNR) cu aproximativ 0,6%.
Reclamantul a mai invocat punctul 3 lit. d din contract, denumit a€ž data ajustarii dobanzii”, in cuprinsul caruia se arata la modul general ca a€ž banca isi rezerva dreptul de a revizui structura ratei dobanzii curente in cazul unor schimbari semnificative pe piata monetara”, situatie in care indicele de referinta EURIBOR nu poate fi luat in calculul dobanzii, chiar parata recunoscand in cuprinsul adresei nr.4469/21.08.2009 faptul ca dobanda nu a fost exprimata in functie de indicele EURIBOR, indice a carui evolutie a fost de altfel cu totul alta si care nu putea a modifice rata dobanzii.
Sustine reclamantul ca Banca nu poate modifica in mod unilateral pretul creditului convenit in momentul contractului si nici modalitatile de calculare a acestuia. Chiar contractul semnat de parti, lege pentru ele si instanta investita cu solutionarea cauzei, impune ca „orice modificare a clauzelor Conventiei se va efectua exclusiv in baza acordului partilor, urmand a fi consemnata prin act aditional„.
A mentionat reclamantul ca singura exceptia de la principiul pacta sunt servanda, o poate constitui teoria impreviziunii , dar conditiile si premisele aplicarii acesteia nu sunt indeplinite, una dintre conditiile esentiale constituind-o a€ž ruinarea creditului”, dar reducerea profitului si/sau a activitatii creditorului nu echivaleaza cu a€ž ruinarea acestuia”, variatiile din anul 2007 pe piata monetara , facand parte din categoria riscurilor acceptate la data incheierii contractului .
Reclamantul, prin aparator, a mai aratat ca luna februarie a anului 2008, parata a declarat ca a incheiat anul 2007 cu active de 5,3 miliarde de Euro si o cota de piata de 6,79% , banca urmand sa deschida in anul 2008 cel putin 15 unitati, ajungand a treia banca din sistemul bancar din Romania , invocand de asemenea faptul ca partile trebuie sa execute cu buna credinta contractul si asa cum reclamantul a suportat diferentele majore de curs valutar ( care se mentin si astazi) , tot astfel si banca trebuia sa suporte variatiile minore si de scurta durata de pe piata monetara
In dovedire a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si interogatoriu, depunand la dosar urmatoarele inscrisuri in copii certificate pentru conformitate cu originalul: Conventia de credit nr.             0090024/04.04.2007      ; planul de rambursare din data de 04.04.2007; planul de rambursare din 05.10.2007; planul de rambursare din 06.05.2009; raspunsul paratei avand nr. 4469/21.08.2009; adresa catre parata; Actul aditional trimis de catre parata in data de 09.10.2010.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 50 lei si timbru judiciar de 0,15 RON.
Parata a depus la dosar intampinare prin care a invederat instantei lipsa temeiului legal si de fapt al plangerii formulata de reclamant si solicita sa se dispuna respingerea ei ca neintemeiata si nefondata.
In motivarea pozitiei sale procesuale, parata a aratat ca la data de 04.04.2007, intre parti a fost incheiata Conventia de credit nr. 0090024, alcatuita din conditii speciale si conditii generale. Tot la aceeasi data partile au luat cunostinta de toate clauzele si prevederile contractuale si au semnat Conventia declarand in mod expres ca sunt de acord cu acestea.
Mai arata parata ca, in cuprinsul pet. 3 din conditiile speciale ale Conventiei se prevede la lit. a „rata dobanzii curente” si la lit. d „data ajustarii dobanzii: banca rezervandu-si dreptul de a revizui rata dobanzii curente in cazul intervenirii unor schimbari semnificative, comunicand Imprumutatului noua rata a dobanzii astfel modificata”. Rata dobanzii curente a fost majorata de la 5,95% la 7,45% cu aplicarea in acest sens, a prevederilor contractului de credit .
Parata a mai aratat de asemenea ca s-a conformat dispozitiilor legii 193/2000, avand un motiv intemeiat pentru majorarea costurilor contractuale si actionand cu buna credinta , clauza prevazuta de disp. art. 3 lit.d din Conventie fiind in mod expres permisa de disp. art.1 lit.a din Legea 130/2000.
A invederat parata ca insasi legea 193/2000 prevede posibilitatea incheierii de contracte preformulate , tinand cont tocmai de ratiunile de ordin practic , impuse de specificul anumitor servicii , care ar face imposibila in prima etapa , discutarea si negocierea contractului cu fiecare client in parte , iar in a doua etapa administrarea pe baze individuate a fiecarui contract in parte, iar daca reclamantul ar fi trebuit sa refuze semnarea contractului de credit cu atat mai mult cu cat de la data majorarii dobanzii -noiembrie 2007 si pana in anul 2010 a inteles sa -si respecte obligatiile de plata, ceea ce reprezinta o acceptare a faptului ca aceasta majorare reprezinta o suma datorata bancii.
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe disp. art. 969, 982 C.civ., Lg. nr. 193/2000.
In dovedirea celor sustinute, parata a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, depunand la dosar, in copii practica judiciara relevanta
Cererea de chemare in judecata a fost modificata in privinta cadrului procesual activ, in sensul ca au calitatea de reclamanti FRA si FA.
Instanta a respins ca neintemeiata cererea paratei de suspendare a cauzei in temeiul disp. art.244 pct.1 c.pr.civ. , pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr.22627/300/2009 al Judecatoriei Sectorului 2, cu motivarea cuprinsa in incheierea de sedinta de la data de 11.05.2010.
Instanta a incuviintat partilor administrarea probei cu inscrisuri, apreciindu-le ca fiind utile si pertinente solutionarii cauzei.
Analizand probatoriul administrat instanta retine urmatoarele :
Intre parti a fost incheiata Conventia de credit nr.             0090024/04.04.2007       in baza careia parata a acordat reclamantilor un credit de 37.800 Euro cu o rata a dobanzii curente de 5,95% pe an, dobanda fixa-clauza 3 pct.a pe perioada de rambursare de 300 luni .
Conform art.3 lit.d din contract a€ž banca isi rezerva dreptul de a revizui structura ratei dobanzii curente in cazul aparitiei unor schimbari semnificative pe piata monetara , comunicand imprumutatului noua structura a ratei dobanzii;rata dobanzii astfel modificata se va aplica de la data comunicarii.”
Parata a comunicat reclamantilor prin adresa nr.STF/90024R-AR faptul ca rata dobanzii fixate prin contract la 5,95 % se mareste la valoarea de 7,45%, avand in vedere cresterea continua a indicelui de referinta EURIBOR cu aproximativ 1%, cat si a costurilor bancare indirecte (rezerva minima obligatorie, impusa de BNR), cu aproximativ 0,6%, reclamantii achitand rata dobanzii astfel cum a fost majorata.
La sesizarea reclamantului FAS , cu privire la modificarea ratei dobanzii, parata a raspuns prin adresa nr.4469/21.08.2009 -fila 39 justificand masura luata dupa cum urmeaza : a€ž este de notorietate faptul ca incepand de la mijlocul anului 2007 si pana in prezent , costurile de refinantare suportate de institutiile de credit au inregistrat o crestere substantiala la nivel global, motiv pentru care un numar mare de banci, printre care si Volksbank Romania , s-a conformat cu necesitatea de majorare a ratei dobanzilor pentru produsele de creditare. Aceasta majorare semnificativa a costurilor de refinantare a fost si este generata de o serie generata de o serie de indici de referinta ai costurilor de refinantare , cum sunt indicii ratelor de dobanda ( Euribor, Robor) , marja de risc , marja de refinantare, costul de lichidare s.a.
Chiar daca dobanda la creditul dumneavoastra nu a fost exprimata in functie de indicele EURIBOR, este cunoscut ca bancile acorda credite din resurse proprii (capital social, profit reinvestit) si din surse imprumutate (depozite pentru persoane fizice si juridice , credite de la alte institutii financiare, emisiuni, obligatiuni). Majoritatea creditelor acordate de banci se bazeaza pe aceste surse imprumutate ( refinantari) pe termene scurte si foarte scurte (depozite pe 1,3,6 luni si 12 luni) care presupun costuri pentru banca ( dobanzi platite de banca, resurse umane pentru atragere, administrare si restituire).(…) depozitarul are dreptul sa retraga oricand sumele din depozit, iar incepand cu anul 2007 dobanzile la depozitele atrase de banci in lei, cat si la cele in EURO, USD, alte monede au crescut. Multi dintre clientii cu depozite pe termen mediu au preferat sa le lichideze inainte de termen pentru a constitui noi depozite , cu dobanzi mai atractive. In aceste conditii au existat depozite cu dobanzi si de peste 9 %/an la EURO”.
Instanta retine ca potrivit dispozitiilor art.969 C.civ. conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante, reciprocitatea si interdependenta obligatiilor reprezentand caracteristica esentiala a contractelor sinalagmatice si implicand simultaneitatea de executare a acestor obligatii, astfel ca partile sunt obligate sa isi indeplineasca indatoririle asumate prin contract, partea care nu isi executa propriile obligatii neputand pretinde celeilalte parti executarea obligatiilor ce-i revin din contract, in cazul in care una dintre parti nu-si executa obligatiile, angajandu-se raspunderea ei contractuala.
Totodata instanta invedereaza disp. art.970 c.civil conform carora conventiile trebuie executate cu buna credinta.
In raport de situatia de fapt retinuta instanta apreciaza ca modalitatea de punere in aplicare a clauzei 3 lit. d a fost discretionara si s-a facut cu rea credinta de catre parata. Atata vreme cat nici reclamantilor, in momentul notificarii in sensul cresterii ratei dobanzii si nici instantei, aceasta nu a indicat date concrete care sa vizeze situatia bancii si care sa poate fi analizate prin prisma intereselor partilor contractante.
Instanta are de asemenea in vedere si faptul ca dobanda este un element esential intr-un contract de credit bancar, clauzele referitoare la dobanda influentand normala desfasurare a raporturilor contractuale si fiind necesar a fi executate cu buna credinta.
Parata a invocat faptul ca modificarea ratei dobanzii este fundamentala din punct de vedere economic si contractual dar nu a circumstantiat in niciun mod elementele care au dus la modificarea unilaterala a contractului, facand doar aprecieri de ordin general.
Mai mult, banca a comunicat reclamantilor revenirea la rata dobanzii de 5,95 % fiind greu de presupus ca piata monetara s-a stabilizat in asa masura incat parata sa nu mai fie afectata, contrar pozitiei adoptate in momentul in care a decis majorarea ratei dobanzii.
Faptul ca reclamantii au achitat rata dobanzii astfel cum a fost majorata nu semnifica acordul acestora, reprezentand doar o modalitate de a evita perceperea de penalitati,in cazul in care nu si-ar fi indeplinit obligatia de plata .
In consecinta instanta, in aplicarea disp. art.969 si 970 c.civil va obliga parata la aplicarea dobanzii initiale de 5,95%, asa cum a fost prevazuta in conventia de credit nr.            0090024/04.04.2007      , incepand cu data introducerii cererii 19.02.2010, va obliga parata la recalcularea planului de rambursare a creditului conform nivelului ratei dobanzii de 5,95% si la compensarea sumelor platite in plus de la data introducerii cererii: 19.02.2010 si pana la recalcularea planului de rambursare.
Instanta va respinge ca nefondat capatul de cerere privind obligarea paratei la plata unei amenzi civile catre stat pana la executarea obligatiilor, avand in vedere ca dispozitiile legale invocate si anume disp.art. 580/3 c. proc. civ. au in vedere existenta unui titlu executoriu, o procedura a executarii silite demarate si un refuz de executare, conditii care nu sunt indeplinite in speta.
Reclamantii au astfel posibilitatea, ca dupa obtinerea titlului executoriu, sa solicite instantei, in cazul in care parata nu executa de buna voie obligatia stabilita in sarcina sa, aplicarea unei amenzi civile conform disp. art.580/3 c.pr.civ.
In temeiul disp. art.274 c.proc.civ. si retinand culpa procesuala a paratei o va obliga la plata cheltuielilor de judecata catre reclamantul FRA reprezentand contravaloare taxa timbru ,timbru judiciar, in limita capetelor de cerere admise si onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite in parte cererea modificata, formulata de reclamantii FRA si FA, reprezentati de avocat, domiciliati in Bucuresti in contradictoriu cu parata SC VOLKSBANK ROMANIA SA cu sediul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.171, sector 2.
Obliga parata la aplicarea dobanzii initiale de 5,95%, asa cum a fost prevazuta in conventia de credit nr.            0090024/04.04.2007      , incepand cu data introducerii cererii 19.02.2010. Obliga parata la recalcularea planului de rambursare a creditului conform nivelului ratei dobanzii de 5,95%.
Obliga parata sa compenseze sumele platite in plus de la data introducerii cererii:19.02.2010 si pana la recalcularea planului de rambursare.
Obliga parata la plata cheltuielilor de judecata catre reclamantul FRA reprezentand contravaloare taxa timbru ,timbru judiciar si onorariu avocat.
Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica azi, 18.05.2010.
PRESEDINTE

Definitiva si Irevocabila prin neapelare.

Surse: www.euroavocatura.ro; portal.just.ro

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s