LEGE nr. 190/1999_27.12.2002

LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 (*actualizata*)
privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

EMITENT:      PARLAMENTUL
Data intrarii in vigoare: 14 Decembrie 1999

Forma actualizata valabila la data de 27 Decembrie 2002
Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de

27 Decembrie 2002
––––     *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999. Aceasta este forma actualizatã de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamţ pânã la data de 27 decembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I
Creditul ipotecar şi garantarea lui

ART. 1*)
In condiţiile prezentei legi, creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare desemneazã acel tip de credite acordate de instituţii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpãrarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativã, industriala sau comercialã.
––––
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Conform alin. (1) al art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002, prevederile Legii nr. 190/1999, astfel cum a fost modificatã prin prezenta ordonanţa de urgenta, se aplica şi creditelor cu destinaţia prevãzutã la art. 1 din lege, acordate de la data de 14 decembrie 1999 şi pana la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, aflate în curs de derulare, în cazul cesionarii creanţelor rezultate din acestea potrivit art. 24 din acelaşi act normativ.

ART. 2
Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare se acorda pe o perioada de minimum 5 ani pentru persoanele juridice şi de minimum 10 ani pentru persoanele fizice, cu excepţia cazului în care beneficiarul solicita în mod expres acordarea creditului pentru o perioada mai scurta.

––––
Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002.

ART. 3
(1) Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau privilegii, astfel cum sunt definite la art. 1.737 din Codul civil, asupra imobilului – teren sau construcţii – pentru care se acorda creditul.
(2) Ipoteca astfel constituitã pentru garantarea creditului poate avea ca obiect terenul şi construcţiile ridicate pe acesta ulterior constituirii sale, în limita valorii stabilite prin contract şi pe mãsura utilizãrii creditului.
(3) Prevederile art. 1.775 din Codul civil nu se aplica ipotecilor constituite pentru garantarea împrumuturilor acordate în condiţiile prezentei legi.
(4) Ipotecile sau privilegiile constituite pentru garantarea împrumuturilor ipotecare dureazã pana la rambursarea integrala a creditului pentru garantarea cãruia au fost înfiinţate, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 1.786 din Codul civil.
(5) In cazul în care pãrţile sunt de acord, ipoteca va putea fi transferata asupra altui imobil cu o valoare cel puţin egala cu cea a imobilului ipotecat anterior.
(6) Dupã înscrierea ipotecii asupra noului imobil garanţiile anterior constituite asupra acestuia îşi înceteazã de drept efectele.
ART. 4
Dispoziţiile art. 1.722 din Codul civil se aplica numai în cazul în care formalitãţile de publicitate prevãzute de lege au fost îndeplinite înainte de înscrierea ipotecii.
ART. 5
Pana la rambursarea integrala a creditului, imobilele ipotecate vor putea fi înstrãinate numai cu acordul prealabil al creditorului ipotecar. Contractele încheiate cu nerespectarea acestei dispoziţii sunt lovite de nulitate absolutã.

CAP. II
Instituţiile care acorda credite ipotecare şi persoanele care pot beneficia de credite ipotecare

ART. 6
Bãncile, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi alte instituţii financiare abilitate prin lege, inclusiv fondurile ipotecare, pot acorda credite ipotecare.
ART. 7
Pot beneficia de credite ipotecare în condiţiile prezentei legi persoanele fizice care au cetãţenia românaşi domiciliul în România şi persoanele juridice romane careau ca obiect de activitate construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativã, industriala sau comercialã, precum şi persoanele juridice romane care doresc sa construiascã locuinţe de serviciu sau de intervenţie pentru salariaţii lor.

CAP. III
Contractul de credit ipotecar şi contractele de asigurare

Secţiunea 1
Contractul de credit ipotecar – clauze obligatorii pentru protecţia imprumutatilor

ART. 8
Cu cel puţin 10 zile înainte de semnarea contractului de credit ipotecar împrumutãtorul va pune la dispoziţie împrumutatului o oferta scrisã care va cuprinde toate condiţiile contractului, precum şi termenul de valabilitate a acestuia.
ART. 9
Contractul de credit ipotecar nu va putea fi modificat decât prin acordul scris al pãrţilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
ART. 10

(1) Suma creditului acordat poate fi prevãzutã în contractele de credit ipotecar în lei sau într-o valuta liber convertibilã şi va fi pusã la dispoziţie beneficiarului de credit ipotecar eşalonat sau integral, plata fãcându-se direct cãtre vânzãtor în cazul cumpãrãrii unui imobil sau cãtre constructor în celelalte cazuri.

––––
Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002.

(2) In cazul în care lucrãrile pentru care s-a acordat creditul ipotecar vor fi efectuate în regie proprie de cãtre beneficiarii acestuia, sumele de bani se vor transmite acestora conform unui plan de finanţare stabilit prin contract.
ART. 11
(1) Este interzisã condiţionarea acordãrii unui credit ipotecar de obligaţia beneficiarului creditului de a cumpãra sau de a subscrie valori mobiliare ale împrumutãtorului, indiferent sub ce forma.
(2) Interdicţia prevãzutã la alin. (1) nu se aplica la achiziţionarea de titluri de participare ale fondurilor ipotecare.
ART. 12
Clauzele de exigibilitate înainte de termen trebuie prevãzute în contractul de credit ipotecar printr-o clauza distinctã.
ART. 13
(1) Imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, în condiţiile stabilite de pãrţi prin contractul de credit ipotecar.
(2) In caz de faliment sau de lichidare voluntara a împrumutãtorului, imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul ipotecar primit.
ART. 14
In cazul în care prin contractul de credit ipotecar s-a stabilit ca rata dobânzii sa fie variabila, se vor aplica urmãtoarele reguli:

a) variatia ratei dobânzii trebuie sa fie legatã de fluctuatiile unui indice de referinţa menţionat în contract;

––––
Lit. a) a art. 14 a fost modificatã de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002.

b) contractul poate sa prevadã ca variatia ratei dobânzii este limitatã, în sens crescãtor şi descrescator, la un anumit nivel fata de rata iniţialã a dobânzii. Contractul poate sa prevadã, de asemenea, ca rata dobânzii nu variaza decât atunci când modificarea în sens crescãtor sau descrescator înregistreazã, fata de rata iniţialã a dobânzii, o diferenţa minimala determinata;
c) modificarea ratei dobânzii trebuie comunicatã împrumutatului cel mai târziu la data aplicãrii noii rate.
ART. 15
In sarcina împrumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente întocmirii dosarului şi constituirii ipotecii.

Secţiunea a 2-a
Contractele de asigurare obligatorie

ART. 16
(1) Împrumutatul va încheia un contract de asigurare privind bunurile ipotecate, valabil pe toatã durata creditului ipotecar.
(2) In contractul de asigurare prevãzut la alin. (1) împrumutãtorul va figura ca beneficiar al poliţei de asigurare. In cazul în care despãgubirile acordate vor depãşi valoarea creditului ipotecar rãmas de rambursat şi a celorlalte sume datorate împrumutãtorului, diferenţa se cuvine beneficiarului creditului sau moştenitorilor acestuia.
(3) Primele de asigurare vor fi achitate de cãtre împrumutat, o data cu rambursarea ratelor privind creditul ipotecar primit.
ART. 17
In cazul în care împrumutatul este o persoana juridicã, acesta va trebui sa încheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizarii construcţiilor pentru care s-a acordat creditul ipotecar, beneficiarul fiind împrumutãtorul.
ART. 18
Contractele de asigurare prevãzute la art. 16 şi 17 se vor încheia cu o societate de asigurãri, iar împrumutãtorul nu va avea dreptul sa impunã împrumutatului un anumit asigurator.

CAP. IV
Executarea creanţelor instituţiilor care acorda credite ipotecare

ART. 19
In cazul întârzierii la plata, împrumutãtorul va trimite beneficiarului împrumutului o notificare prin scrisoare recomandatã, prevenindu-l asupra consecinţelor încãlcãrii contractului de credit ipotecar.
ART. 20
In cazul în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificãrii prevãzute la art. 19, beneficiarul creditului nu executa obligaţiile, contractul de credit ipotecar se considera reziliat de plin drept şi întreaga suma a ratelor de credit cu dobânzile aferente devine exigibilã.
ART. 21
Contractul de credit ipotecar, precum şi garanţiile reale şi personale subsecvente constituie titluri executorii, urmând sa fie investite cu formula executorie de cãtre instanta locului unde este situat imobilul.
ART. 22
(1) Executarea debitorilor se va face fãrã condiţionarea ei de atribuirea unui alt spaţiu de locuit.
(2) In situaţii deosebite instanta de la locul executãrii va putea acorda un termen de maximum 90 de zile, în care debitorul îşi va gãsi o alta locuinţa. Aceasta prevedere se aplica numai persoanelor fizice.
ART. 23
Executarea creanţelor ipotecare sau privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil se va face de cãtre executorii proprii ai instituţiilor financiare autorizate sau de cãtre executorii judecãtoreşti, dupã caz, în condiţiile legii.

CAP. V
Cesiunea creanţelor ipotecare şi privilegiate şi transformarea acestora în titluri de valoare

ART. 24
(1) Creanţele ipotecare şi privilegiate conform art. 1737 din Codul civil, care fac parte din portofoliul unei instituţii financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituţii de acelaşi tip ori unor alte instituţii autorizate sa administreze portofolii de creanţe ipotecare şi sa emita valori mobiliare pe baza acestora.
(2) Cesiunea de creanţe ipotecare şi privilegiate este o operaţiune de investiţii financiare care poate avea ca obiect creanţe ipotecare sau privilegiate individuale ori portofolii de creanţe care prezintã caractere comune sub aspectul naturii, originii şi riscurilor lor. Caracterele comune vor fi stabilite prin contractul de cesiune de creanţa.
(3) Indiferent de tipul instituţiei cesionare, contractul de credit ipotecar din care a rezultat creanţa ipotecarã sau privilegiatã şi fiecare dintre contractele de garanţie aferente îşi pãstreazã calitatea de titlu executoriu.

––––
Art. 24 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002.

ART. 25
(1) In baza protofoliului creanţelor ipotecare şi privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil, instituţiile financiare abilitate vor putea emite titluri de valoarea negociabile pe piaţa de capital. Titlurile de valoare vor fi emise în limita a 75% din valoarea portofoliului deţinut.
(2) Titlurilor de valoare emise de instituţiile financiare autorizate li se aplica dispoziţiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori.
ART. 26
Cesiunea creanţelor ipotecare va fi notificatã, în termen de 10 zile de la efectuarea ei, prin scrisoare recomandatã, de cãtre instituţia financiarã cedenta debitorului cedat.
ART. 27
In cazul în care instituţia financiarã autorizata cedenta şi cea cesionara nu hotãrãsc altfel, rambursarea creditelor ipotecare va fi efectuatã în continuare prin instituţia cedenta, care va transmite instituţiei financiare cesionare sumele astfel obţinute. Cheltuielile generate de aceasta operaţiune vor fi suportate de cesionar în limita sumelor stabilite prin actul de cesiune a portofoliului respectiv.
ART. 28
In cazul în care instituţia cedenta va continua sa primeascã sumele rambursate, executarea ipotecilor şi a privilegiilor conform art. 1.737 din Codul civil va fi fãcuta de cãtre aceasta în numele şi pentru instituţia cesionara, pe cheltuiala acesteia din urma.

CAP. VI
Obligaţiunile ipotecare

ART. 29
In scopul atragerii fondurilor necesare pentru acordarea de credite ipotecare, instituţiile financiare autorizate conform legii pot emite, în condiţiile Legii nr. 52/1994*), obligaţiuni în baza portofoliului de creanţe ipotecare sau privilegiate deţinut.
––––-
Legea nr. 52/1994 a fost abrogatã de art. 185 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 martie 2002, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 9 aprilie 2002.

ART. 30
Obligaţiunile ipotecare vor putea fi emise în limita a 60% din valoarea portofoliului.
ART. 31
Obligaţiunile ipotecare sunt valori mobiliare şi vor fi tranzacţionate pe pieţele de capital autorizate.
ART. 32
Instituţiile financiare autorizate vor constitui un fond de garantare a obligaţiunilor ipotecare, care va fi folosit în condiţiile prevãzute în actele de înfiinţare ori de organizare a acestuia.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 33
(1) Instituţiile financiare autorizate se afla sub supravegherea prudentiala a Bãncii Naţionale a României şi sub supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare cu privire la activitatea emiterii de obligaţiuni.
(2) Instituţiile financiare autorizate sunt supuse controlului instituţiilor abilitate prin lege.
ART. 34
In termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare vor elabora norme metodologice comune de aplicare a prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ACSINTE GASPAR

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s