LEGE nr.190/1999_01.10.2011

LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 (*actualizata*)
privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare
(actualizata pana la data de 1 octombrie 2011*)

EMITENT: PARLAMENTUL
Data intrarii in vigoare:14 Decembrie 1999

Forma actualizata valabila la data de: 01 Octombrie 2011
Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de: 01 Octombrie 2011
––––      *) Forma actualizatã a acestui act normativ valabila la data de 01 Octombrie 2011 este realizatã de cãtre Departamentul juridic din cadrul S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificãrilor şi completãrilor aduse de cãtre: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002; LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Conform art. 91, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010, de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã numai contractelor încheiate cu persoane juridice, cu excepţia art. 11 şi 12, art. 13 alin. (2), art. 18 şi 19 care se aplicã şi contractelor încheiate cu consumatori persoane fizice.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I

Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare. Definiţii

––––
Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeazã regimul juridic al creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare.
(2) Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare poate fi acordat exclusiv de cãtre instituţiile autorizate, cu respectarea condiţiilor prezentei legi şi a legilor speciale de constituire şi funcţionare a acestora.

––––
Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 2
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) cesiune de creanţe ipotecare – operaţiunea de investiţii financiare care poate avea ca obiect transferul de creanţe ipotecare individuale sau de portofolii de creanţe ipotecare;
b) creanţe ipotecare – drepturile de creanţã rezultând din contracte de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare;
c) credit ipotecar pentru investiţii imobiliare – creditul acordat cu îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
1. este acordat în scopul efectuãrii de investiţii imobiliare cu destinaţie locativã sau cu altã destinaţie decât cea locativã ori în scopul rambursãrii unui credit ipotecar pentru investiţii imobiliare contractat anterior;
2. acordarea creditului este garantatã cel puţin cu ipoteca asupra imobilului care face obiectul investiţiei imobiliare pentru finanţarea cãreia se acordã creditul, respectiv cu ipoteca asupra imobilului obiect al investiţiei imobiliare pentru finanţarea cãreia a fost anterior acordat un credit ipotecar pentru investiţii imobiliare, a cãrui rambursare urmeazã a fi astfel finanţatã;
d) creditor ipotecar – titularul creanţelor ipotecare;
e) imobil – construcţia şi/sau terenul pe care se aflã sau urmeazã sã se ridice o construcţie, care fac obiectul unei investiţii imobiliare;
f) instituţii autorizate – bãncile universale şi bãncile de credit ipotecar, Agenţia Naţionalã pentru Locuinţe, societãţile de credit ipotecar şi orice alte entitãţi reglementate prin legi speciale sã acorde credite ipotecare pentru investiţii imobiliare;
g) investiţii imobiliare – investiţiile având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate asupra unui imobil prin acte juridice cu titlu oneros, amenajarea unui imobil, viabilizarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea acestuia, dar fãrã a se limita la acestea.

h) costul total al creditului pentru împrumutat – toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie sã le suporte împrumutatul în legãturã cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de cãtre creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionatã de încheierea unui contract de servicii;

––––
Litera h) a art. 2 a fost modificatã de pct. 1 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010.

i) valoarea totalã plãtibilã de împrumutat – suma dintre valoarea totalã a creditului şi costul total al creditului pentru împrumutat;

––––
Litera i) a art. 2 a fost modificatã de pct. 1 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010.

j) valoarea totalã a creditului – plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în baza unui contract de credit.

––––
Litera j) a art. 2 a fost introdusã de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008.
––––
Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

CAP. I^1
Garantarea creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare

––––
Cap. I^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 3

(1) Ipoteca imobiliarã constituitã pentru garantarea creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare dureazã pânã la rambursarea integralã a tuturor sumelor datorate în temeiul respectivului contract de credit ipotecar.

––––
Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. 196 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.

(2) În cazul în care pãrţile convin astfel, prin act în formã autenticã ipoteca va putea fi transferatã asupra unui alt imobil. Ipoteca asupra imobilului iniţial înceteazã de drept la data înscrierii noii ipoteci.
(3) În cazul prevãzut la alin. (2), rangul ipotecii transferate asupra noului imobil va fi determinat de data înscrierii noii ipoteci în cartea funciarã.
(4) Dispoziţiile prezentei legi rãmân aplicabile ipotecii transferate în condiţiile alin. (2), precum şi creditului garantat cu aceastã ipotecã.

––––
Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 3^1

(1) Prevederile art. 2.380 din Codul civil nu se aplicã ipotecilor imobiliare constituite pentru garantarea creditelor ipotecare pentru investiţii imobiliare acordate în condiţiile prezentei legi.

––––
Alin. (1) al art. 3^1 a fost modificat de pct. 2 al art. 196 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.

(2) Ipoteca constituitã în condiţiile prezentei legi asupra unui bun viitor se intabuleazã în cartea funciarã dacã, în prealabil, a fost notatã autorizaţia de construcţie.
(3) Rangul unei ipoteci asupra unei construcţii viitoare va fi determinat de momentul înscrierii sale în cartea funciarã.
(4) Dacã ipoteca se constituie doar asupra construcţiei, iar nu şi asupra terenului aferent acesteia, în condiţiile existenţei unui drept de superficie legal constituit, obiectul ipotecii îl constituie respectivul drept de superficie, respectiv dreptul de proprietate asupra construcţiei, precum şi dreptul de folosinţã asupra terenului pe care se aflã construcţia.
(5) Obiectul ipotecii cuprinde şi servituţile existente asupra imobilului ipotecat.

––––
Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 4
Abrogat.

––––
Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. 196 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.

ART. 5
(1) Pânã la rambursarea integralã a creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare, imobilul ipotecat va putea fi înstrãinat numai cu acordul prealabil, în scris, al creditorului ipotecar. Acest acord va fi necesar în legãturã cu fiecare înstrãinare determinatã.
(2) Actele încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutã.
(3) La înscrierea ipotecii aferente unui credit ipotecar pentru investiţii imobiliare, Biroul de carte funciarã are obligaţia de a nota din oficiu interdicţia de înstrãinare prevãzutã la alin. (1).

––––
Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

––––
Cap. II a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

––––
Art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

––––
Art. 7 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

CAP. III

Contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare şi contractul de asigurare

––––
Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

Secţiunea 1

Contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare – clauze obligatorii pentru protecţia împrumutaţilor

––––
Titlul Secţiunii 1 din Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 8
La solicitarea unei oferte de credit, instituţia autorizatã are obligaţia de a oferi gratuit împrumutatului, pe hârtie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare şi un exemplar al proiectului contractului de credit.

––––
Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010.

ART. 9

(1) Contractul de credit ipotecar va cuprinde obligatoriu şi urmãtoarele informaţii referitoare la costurile suportate de împrumutat:

––––
Partea introductivã a alin. (1) al art. 9, Cap. XI a fost modificatã de pct. 3 al art. 92 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010.

a) valoarea totalã a creditului;

b) rata dobânzii aferente creditului, fixã şi/sau variabilã, împreunã cu informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru împrumutat;

––––
Litera b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificatã de pct. 3 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010.

c) costul total al creditului;
d) durata contractului de credit;

e) valoarea totalã plãtibilã de împrumutat;

––––
Litera e) a alin. (1) al art. 9 a fost modificatã de pct. 3 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010.

f) costurile aferente contractului de asigurare, în cazurile în care, pentru acordarea creditului, împrumutatul este obligat sã încheie un contract de asigurare.

––––
Litera f) a alin. (1) al art. 9 a fost modificatã de pct. 3 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010.

(2) Contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare nu va putea fi modificat decât în scris de cãtre pãrţi, prin încheierea de acte adiţionale.

––––
Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008.

ART. 10
(1) Suma creditului acordat poate fi exprimatã în contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare în lei sau în valutã convertibilã şi va fi pusã la dispoziţie împrumutatului eşalonat ori integral.
(2) În cazul în care lucrãrile pentru care s-a acordat creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare vor fi efectuate în regie proprie de cãtre împrumutaţi, sumele de bani se vor disponibiliza acestora conform unui plan de finanţare stabilit prin contract.

––––
Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 11*)
Este interzisã acordarea de credite ipotecare pentru investiţii imobiliare condiţionatã de acceptarea de cãtre client a altor servicii care nu au legãturã cu operaţiunea de creditare respectivã sau de vânzarea ori cumpãrarea de valori mobiliare emise de instituţia autorizatã care acordã creditul.

––––
Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Conform art. 91, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010, de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã numai contractelor încheiate cu persoane juridice, cu excepţia art. 11 şi 12, art. 13 alin. (2), art. 18 şi 19 care se aplicã şi contractelor încheiate cu consumatori persoane fizice.

ART. 12*)
Clauzele de exigibilitate înainte de termen, precum şi cazurile în care urmeazã sã fie aplicabile aceste clauze trebuie prevãzute în contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare într-un articol distinct.

––––
Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Conform art. 91, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010, de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã numai contractelor încheiate cu persoane juridice, cu excepţia art. 11 şi 12, art. 13 alin. (2), art. 18 şi 19 care se aplicã şi contractelor încheiate cu consumatori persoane fizice.

ART. 13
(1) Împrumutaţii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, în condiţiile stabilite de pãrţi prin contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare.
(2) În caz de faliment, lichidare voluntarã a creditorului ipotecar sau în alte cazuri de lichidare prevãzute de lege, împrumutaţii au dreptul de a rambursa anticipat creditul ipotecar primit pentru investiţii imobiliare*).

––––
Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Conform art. 91, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010, de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã numai contractelor încheiate cu persoane juridice, cu excepţia art. 11 şi 12, art. 13 alin. (2), art. 18 şi 19 care se aplicã şi contractelor încheiate cu consumatori persoane fizice.

ART. 14
În cazul în care prin contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare s-a stabilit ca rata dobânzii sã fie variabilã se vor aplica urmãtoarele reguli:

a) variaţia ratei dobânzii trebuie sã fie independentã de voinţa creditorului ipotecar, raportatã la fluctuaţiile unor indici de referinţã verificabili, menţionaţi în contract, sau la modificãrile legislative care impun acest lucru;

––––
Lit. a) a art. 14 a fost modificatã de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008.

b) contractul poate sã prevadã cã rata dobânzii nu variazã decât atunci când modificarea în sens crescãtor sau descrescãtor înregistreazã, faţã de rata iniţialã a dobânzii, o diferenţã minimalã determinatã;

––––
Lit. c) a art. 14 a fost abrogatã de pct. 5 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008.
––––
Art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 15
În sarcina împrumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente întocmirii documentaţiei de credit şi constituirii ipotecii şi garanţiilor aferente. Creditorul ipotecar are obligaţia de a insera în conţinutul contractului de credit clauze prin care sã aducã la cunoştinţa împrumutatului toate garanţiile pe care înţelege sã le încheie în numele şi pe seama împrumutatului, precum şi condiţiile de angajare a acestora.

––––
Art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008.

Secţiunea a 2-a

Contractele de asigurare obligatorii

––––
Titlul Secţiunii 2 din Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 16
(1) În cazul ipotecãrii unei construcţii, împrumutatul va încheia un contract de asigurare acoperind toate riscurile aferente acesteia. Contractul de asigurare va fi încheiat şi reînnoit astfel încât sã acopere întreaga duratã de valabilitate a creditului.
(2) Drepturile asiguratului derivând din contractul de asigurare prevãzut la alin. (1) vor fi cesionate în favoarea creditorului ipotecar pe toatã perioada de valabilitate a contractului de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare.
(3) Opozabilitatea cesiunii faţã de terţi, cu excepţia asigurãtorului, se face prin înscrierea acesteia la Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare, pe cheltuiala asiguratului.
(4) Opozabilitatea cesiunii faţã de asigurãtor se realizeazã prin notificarea acestuia prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin intermediul executorilor bancari ori judecãtoreşti.
(5) Despãgubirile încasate de creditorul ipotecar vor duce la stingerea creanţei în urmãtoarea ordine: dobânzile scadente şi neachitate aferente capitalului împrumutat, suma ratelor de credit rãmase de achitat, alte sume datorate de împrumutat creditorului ipotecar la data primirii despãgubirii, în baza contractului de credit.
(6) Primele de asigurare vor fi achitate de împrumutat, urmând ca acesta sã prezinte creditorului ipotecar dovada plãţii acestora, la datele convenite în contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare.

––––
Art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 17
În cazul în care prin creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare se finanţeazã construcţia, reabilitarea, consolidarea, extinderea unor imobile, creditorul ipotecar poate solicita împrumutatului sã încheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizãrii investiţiilor imobiliare pentru care s-a acordat creditul. Drepturile asiguratului derivând din contractul de asigurare prevãzut mai sus vor fi cesionate în favoarea creditorului ipotecar.

––––
Art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 18*)
Contractele de asigurare prevãzute la art. 16 şi 17 se vor încheia cu o societate de asigurãri, iar împrumutãtorul nu va avea dreptul sã impunã împrumutatului un anumit asigurãtor.

––––
Art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Conform art. 91, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010, de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã numai contractelor încheiate cu persoane juridice, cu excepţia art. 11 şi 12, art. 13 alin. (2), art. 18 şi 19 care se aplicã şi contractelor încheiate cu consumatori persoane fizice.

CAP. IV

Executarea creanţelor instituţiilor care acordã credite ipotecare pentru investiţii imobiliare

––––
Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 19*)
(1) În cazul întârzierii la platã, creditorul ipotecar va trimite împrumutatului, la ultima adresã comunicatã de acesta, o notificare prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire sau prin executor judecãtoresc ori bancar, prevenindu-l asupra consecinţelor încãlcãrii contractului de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare.
(2) În cazul notificãrii prin scrisoare recomandatã, aceasta se considerã primitã la data poştei menţionatã pe confirmarea de primire.

––––
Art. 19 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Conform art. 91, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010, de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã numai contractelor încheiate cu persoane juridice, cu excepţia art. 11 şi 12, art. 13 alin. (2), art. 18 şi 19 care se aplicã şi contractelor încheiate cu consumatori persoane fizice.

ART. 20
În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data primirii notificãrii prevãzute la art. 19, împrumutatul nu executã obligaţiile asupra cãrora a fost notificat, contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare se considerã reziliat de plin drept şi întreaga sumã a creditului, cu dobânzile aferente la data operãrii rezilierii, devine exigibilã.

––––
Art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 21
Contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare, precum şi garanţiile reale şi personale subsecvente constituie titluri executorii, urmând sã fie învestite cu formulã executorie de cãtre instanţa locului unde este situat imobilul.

––––
Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 22
(1) Executarea silitã a obligaţiilor de platã ale împrumutaţilor se va face fãrã condiţionarea de atribuire a unui alt spaţiu de locuit.
(2) În situaţii excepţionale motivate ca atare, instanţa de la locul executãrii va putea acorda un termen de maximum 90 de zile în care debitorul îşi va putea cãuta o altã locuinţã. Aceastã prevedere se aplicã numai împrumutaţilor persoane fizice.

––––
Art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 23
Executarea creanţelor ipotecare se va face de cãtre executorii proprii ai instituţiilor autorizate sau de cãtre executorii judecãtoreşti, dupã caz, în condiţiile legii.

––––
Art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 23^1
Art. 19 şi 20 nu se aplicã în cazul în care creanţa ipotecarã devine exigibilã potrivit art. 12 în cazuri de exigibilitate înainte de termen, provocate de alte cauze decât întârzierea la platã.

––––
Art. 23^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

CAP. V

Cesiunea creanţelor ipotecare

––––
Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 24
(1) Creanţele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituţii autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituţii de acelaşi tip ori altor entitãţi autorizate şi reglementate în acest sens prin legi speciale.
(2) Cesionarul dobândeşte, pe lângã dreptul de ipotecã aferent creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum şi celelalte garanţii care însoţesc creanţa ipotecarã transmisã.

––––
Art. 24 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 25
(1) Cesiunea unei creanţe ipotecare, precum şi a unui portofoliu de creanţe ipotecare devine opozabilã faţã de terţii care nu au cunoscut-o pe altã cale, cu excepţia debitorului cedat, prin înscrierea cesiunii la Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare.
(2) În cazul cesiunii unui portofoliu de creanţe ipotecare, opozabilitatea se poate realiza şi prin înscrierea la Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare a unui aviz global de cesiune, prin care sã se descrie creanţele care intrã în componenţa portofoliului cedat. Descrierea creanţelor poate fi realizatã, dupã caz, prin utilizarea unei formule generice pentru întregul portofoliu sau pentru o parte a acestuia, respectiv prin descrierea fiecãrei creanţe în parte.
(3) În cazul cesiunii unei creanţe ipotecare sau a unui portofoliu de creanţe ipotecare, opozabilitatea faţã de terţi a fiecãrei transmiteri a dreptului de ipotecã aferent unei creanţe cesionate se realizeazã prin înscrierea acestei transmiteri la Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare, precum şi prin notarea ei în cartea funciarã a imobilului respectiv.

––––
Art. 25 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 26
(1) Cesiunea unei creanţe ipotecare, individualã sau în cadrul unui portofoliu de creanţe ipotecare, devine opozabilã debitorului cedat prin notificarea adresatã acestuia de cãtre una dintre pãrţile contractului de cesiune.
(2) Dacã cedentul şi cesionarul nu au convenit altfel, cesiunea se notificã de cãtre cedent debitorului cedat, în termen de 10 zile de la încheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandatã.
(3) Notificarea va menţiona instituţia financiarã care va încasa de la debitor sumele pentru rambursarea creditului dupã cesiune.

––––
Art. 26 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 27
În cazul în care cedentul şi cesionarul nu convin altfel, rambursarea creditelor ipotecare pentru investiţii imobiliare va fi efectuatã cãtre cedent, care acţioneazã ca mandatar al cesionarului. Cedentul va transmite cesionarului sumele astfel obţinute, iar cheltuielile generate de încasarea şi transmiterea sumelor vor fi suportate de cesionar în limita sumelor stabilite prin contractul de cesiune a creanţelor ipotecare.

––––
Art. 27 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 28
În cazul în care cedentul va continua sã primeascã sumele rambursate şi dacã pãrţile nu au convenit altfel, executarea ipotecilor şi a celorlalte garanţii va fi fãcutã de cãtre acesta în numele şi pe seama cesionarului, pe cheltuiala acestuia din urmã.

––––
Art. 28 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 28^1
În cazurile prevãzute la art. 27 şi 28, cedentul nu poate renunţa la mandat.

––––
Art. 28^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

––––
Cap. VI a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

––––
Art. 29 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

––––
Art. 30 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

––––
Art. 31 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

––––
Art. 32 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

CAP. VII

Dispoziţii finale

––––
Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 33
Instituţiile autorizate sunt supuse supravegherii prudenţiale şi controlului instituţiilor abilitate prin lege.

––––
Art. 33 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006.

ART. 33^1
(1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 11, 12, art. 13 alin. (2), art. 18 şi 19 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1) se fac de cãtre reprezentanţii împuterniciţi ai Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care contractul este încheiat cu un consumator, aşa cum este acesta definit în Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992  privind protecţia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) În cazul în care contractul de credit este încheiat cu o persoanã juridicã, persoanele interesate se pot adresa instanţei de judecatã.

––––
Art. 33^1 a fost modificat de pct. 4 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010.

ART. 34
Prevederile prezentei legi se completeazã cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Legii nr. 363/2007  privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementãrilor cu legislaţia europeanã privind protecţia consumatorilor, cu modificãrile ulterioare, ale Codului penal, precum şi ale Codului civil, în mãsura în care prezenta lege nu conţine dispoziţii contrare.

––––
Art. 34 a fost modificat de pct. 4 al art. 196 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ACSINTE GASPAR

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s