LEGE nr. 190/1999

LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999

privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. 1

Creditul ipotecar şi garantarea lui

ART. 1

In condiţiile prezentei legi, creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare desemnează acel tip de credite acordate de instituţii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativă, industriala sau comercială.

ART. 2

Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare se acorda pe o perioada de minimum 5 ani pentru persoanele juridice şi de minimum 10 ani pentru persoanele fizice.

ART. 3

(1) Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau privilegii, astfel cum sunt definite la art. 1.737 din Codul civil, asupra imobilului – teren sau construcţii – pentru care se acorda creditul.

(2) Ipoteca astfel constituită pentru garantarea creditului poate avea ca obiect terenul şi construcţiile ridicate pe acesta ulterior constituirii sale, în limita valorii stabilite prin contract şi pe măsura utilizării creditului.

(3) Prevederile art. 1.775 din Codul civil nu se aplica ipotecilor constituite pentru garantarea împrumuturilor acordate în condiţiile prezentei legi.

(4) Ipotecile sau privilegiile constituite pentru garantarea împrumuturilor ipotecare durează pana la rambursarea integrala a creditului pentru garantarea căruia au fost înfiinţate, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 1.786 din Codul civil.

(5) In cazul în care părţile sunt de acord, ipoteca va putea fi transferata asupra altui imobil cu o valoare cel puţin egala cu cea a imobilului ipotecat anterior.

(6) După înscrierea ipotecii asupra noului imobil garanţiile anterior constituite asupra acestuia îşi încetează de drept efectele.

ART. 4

Dispoziţiile art. 1.722 din Codul civil se aplica numai în cazul în care formalităţile de publicitate prevăzute de lege au fost îndeplinite înainte de înscrierea ipotecii.

ART. 5

Pana la rambursarea integrala a creditului, imobilele ipotecate vor putea fi înstrăinate numai cu acordul prealabil al creditorului ipotecar. Contractele încheiate cu nerespectarea acestei dispoziţii sunt lovite de nulitate absolută.

CAP. 2

Instituţiile care acorda credite ipotecare şi persoanele care pot beneficia de credite ipotecare

ART. 6

Băncile, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi alte instituţii financiare abilitate prin lege, inclusiv fondurile ipotecare, pot acorda credite ipotecare.

ART. 7

Pot beneficia de credite ipotecare în condiţiile prezentei legi persoanele fizice care au cetăţenia românaşi domiciliul în România şi persoanele juridice romane careau ca obiect de activitate construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativă, industriala sau comercială, precum şi persoanele juridice romane care doresc sa construiască locuinţe de serviciu sau de intervenţie pentru salariaţii lor.

CAP. 3

Contractul de credit ipotecar şi contractele de asigurare

Secţiunea 1

Contractul de credit ipotecar – clauze obligatorii pentru protecţia imprumutatilor

ART. 8

Cu cel puţin 10 zile înainte de semnarea contractului de credit ipotecar împrumutătorul va pune la dispoziţie împrumutatului o oferta scrisă care va cuprinde toate condiţiile contractului, precum şi termenul de valabilitate a acestuia.

ART. 9

Contractul de credit ipotecar nu va putea fi modificat decât prin acordul scris al părţilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

ART. 10

(1) Suma creditului acordat va fi pusă la dispoziţie beneficiarului de credit ipotecar eşalonat sau integral, plata făcându-se direct către vânzător în cazul cumpărării unui imobil sau către constructor în celelalte cazuri.

(2) In cazul în care lucrările pentru care s-a acordat creditul ipotecar vor fi efectuate în regie proprie de către beneficiarii acestuia, sumele de bani se vor transmite acestora conform unui plan de finanţare stabilit prin contract.

ART. 11

(1) Este interzisă condiţionarea acordării unui credit ipotecar de obligaţia beneficiarului creditului de a cumpăra sau de a subscrie valori mobiliare ale împrumutătorului, indiferent sub ce forma.

(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se aplica la achiziţionarea de titluri de participare ale fondurilor ipotecare.

ART. 12

Clauzele de exigibilitate înainte de termen trebuie prevăzute în contractul de credit ipotecar printr-o clauza distinctă.

ART. 13

(1) Imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, în condiţiile stabilite de părţi prin contractul de credit ipotecar.

(2) In caz de faliment sau de lichidare voluntara a împrumutătorului, imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul ipotecar primit.

ART. 14

In cazul în care prin contractul de credit ipotecar s-a stabilit ca rata dobânzii sa fie variabila, se vor aplica următoarele reguli:

a) variatia ratei dobânzii trebuie sa fie legată de fluctuatiile unui indice de referinţa; acesta trebuie sa fie ales dintr-o serie de indici de referinţa a căror lista şi mod de calcul vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, după avizarea acestora de către Banca Naţionala a României;

b) contractul poate sa prevadă ca variatia ratei dobânzii este limitată, în sens crescător şi descrescator, la un anumit nivel fata de rata iniţială a dobânzii. Contractul poate sa prevadă, de asemenea, ca rata dobânzii nu variaza decât atunci când modificarea în sens crescător sau descrescator înregistrează, fata de rata iniţială a dobânzii, o diferenţa minimala determinata;

c) modificarea ratei dobânzii trebuie comunicată împrumutatului cel mai târziu la data aplicării noii rate.

ART. 15

In sarcina împrumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente întocmirii dosarului şi constituirii ipotecii.

Secţiunea a 2-a

Contractele de asigurare obligatorie

ART. 16

(1) Împrumutatul va încheia un contract de asigurare privind bunurile ipotecate, valabil pe toată durata creditului ipotecar.

(2) In contractul de asigurare prevăzut la alin. (1) împrumutătorul va figura ca beneficiar al poliţei de asigurare. In cazul în care despăgubirile acordate vor depăşi valoarea creditului ipotecar rămas de rambursat şi a celorlalte sume datorate împrumutătorului, diferenţa se cuvine beneficiarului creditului sau moştenitorilor acestuia.

(3) Primele de asigurare vor fi achitate de către împrumutat, o data cu rambursarea ratelor privind creditul ipotecar primit.

ART. 17

In cazul în care împrumutatul este o persoana juridică, acesta va trebui sa încheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizarii construcţiilor pentru care s-a acordat creditul ipotecar, beneficiarul fiind împrumutătorul.

ART. 18

Contractele de asigurare prevăzute la art. 16 şi 17 se vor încheia cu o societate de asigurări, iar împrumutătorul nu va avea dreptul sa impună împrumutatului un anumit asigurator.

CAP. 4

Executarea creanţelor instituţiilor care acorda credite ipotecare

ART. 19

In cazul întârzierii la plata, împrumutătorul va trimite beneficiarului împrumutului o notificare prin scrisoare recomandată, prevenindu-l asupra consecinţelor încălcării contractului de credit ipotecar.

ART. 20

In cazul în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării prevăzute la art. 19, beneficiarul creditului nu executa obligaţiile, contractul de credit ipotecar se considera reziliat de plin drept şi întreaga suma a ratelor de credit cu dobânzile aferente devine exigibilă.

ART. 21

Contractul de credit ipotecar, precum şi garanţiile reale şi personale subsecvente constituie titluri executorii, urmând sa fie investite cu formula executorie de către instanta locului unde este situat imobilul.

ART. 22

(1) Executarea debitorilor se va face fără condiţionarea ei de atribuirea unui alt spaţiu de locuit.

(2) In situaţii deosebite instanta de la locul executării va putea acorda un termen de maximum 90 de zile, în care debitorul îşi va găsi o alta locuinţa. Aceasta prevedere se aplica numai persoanelor fizice.

ART. 23

Executarea creanţelor ipotecare sau privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil se va face de către executorii proprii ai instituţiilor financiare autorizate sau de către executorii judecătoreşti, după caz, în condiţiile legii.

CAP. 5

Cesiunea creanţelor ipotecare şi privilegiate şi transformarea acestora în titluri de valoare

ART. 24

(1) Creanţele ipotecare şi privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil, care fac parte din portofoliul unei instituţii financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unor instituţii financiare autorizate sa acţioneze pe pieţele de capital.

(2) Cesiunea priveşte numai creanţele ipotecare din portofoliul deţinut, care au caractere comune cu privire la natura, originea şi riscurile lor.

ART. 25

(1) In baza protofoliului creanţelor ipotecare şi privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil, instituţiile financiare abilitate vor putea emite titluri de valoarea negociabile pe piaţa de capital. Titlurile de valoare vor fi emise în limita a 75% din valoarea portofoliului deţinut.

(2) Titlurilor de valoare emise de instituţiile financiare autorizate li se aplica dispoziţiile <LLNK 11994    52 10 201   0 17>Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori.

ART. 26

Cesiunea creanţelor ipotecare va fi notificată, în termen de 10 zile de la efectuarea ei, prin scrisoare recomandată, de către instituţia financiară cedenta debitorului cedat.

ART. 27

In cazul în care instituţia financiară autorizata cedenta şi cea cesionara nu hotărăsc altfel, rambursarea creditelor ipotecare va fi efectuată în continuare prin instituţia cedenta, care va transmite instituţiei financiare cesionare sumele astfel obţinute. Cheltuielile generate de aceasta operaţiune vor fi suportate de cesionar în limita sumelor stabilite prin actul de cesiune a portofoliului respectiv.

ART. 28

In cazul în care instituţia cedenta va continua sa primească sumele rambursate, executarea ipotecilor şi a privilegiilor conform art. 1.737 din Codul civil va fi făcuta de către aceasta în numele şi pentru instituţia cesionara, pe cheltuiala acesteia din urma.

CAP. 6

Obligaţiunile ipotecare

ART. 29

In scopul atragerii fondurilor necesare pentru acordarea de credite ipotecare, instituţiile financiare autorizate conform legii pot emite, în condiţiile <LLNK 11994    52 10 201   0 17>Legii nr. 52/1994, obligaţiuni în baza portofoliului de creanţe ipotecare sau privilegiate deţinut.

ART. 30

Obligaţiunile ipotecare vor putea fi emise în limita a 60% din valoarea portofoliului.

ART. 31

Obligaţiunile ipotecare sunt valori mobiliare şi vor fi tranzacţionate pe pieţele de capital autorizate.

ART. 32

Instituţiile financiare autorizate vor constitui un fond de garantare a obligaţiunilor ipotecare, care va fi folosit în condiţiile prevăzute în actele de înfiinţare ori de organizare a acestuia.

CAP. 7

Dispoziţii finale

ART. 33

(1) Instituţiile financiare autorizate se afla sub supravegherea prudentiala a Băncii Naţionale a României şi sub supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare cu privire la activitatea emiterii de obligaţiuni.

(2) Instituţiile financiare autorizate sunt supuse controlului instituţiilor abilitate prin lege.

ART. 34

In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare vor elabora norme metodologice comune de aplicare a prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

ACSINTE GASPAR

–––

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s